7 vragen over het indienen van een bezwaarschrift omgevingsvergunning

U wilt overgaan tot het indienen van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning. Maar hoe doet u dat? Welke bezwaren formuleert u? En wat gebeurt er nadat u bezwaar hebt ingediend? In dit artikel lichten we toe welke regels er gelden bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning.

Wat is een bezwaar?

Door het indienen van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning laat u weten dat u het niet eens bent met een project. Dit kan gaan om de bouw van een huis, maar even goed om de aanleg van een nieuw industrieterrein of de uitbreiding van een winkel in uw buurt. U kan het hier bijvoorbeeld niet mee eens zijn omdat er inkijk is op uw perceel. Of omdat u vindt dat het gebouw niet past in de omgeving. Bijvoorbeeld omdat het te hoog is. Of omdat de voorziene activiteit aanleiding zal geven tot geluidshinder.

Hoe en bij wie dien ik een bezwaar in?

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning gebeurt steeds bij de gemeente. Dit is vormvrij en kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kan het zelfs mondeling. In dit geval zal de ambtenaar het bezwaar noteren en laten ondertekenen. Voor schriftelijke bezwaren volstaat een eenvoudige brief. Een aangetekende zending is niet vereist, maar wel nuttig. Bijvoorbeeld indien u er zeker van wil zijn dat men uw bezwaar goed ontvangen heeft.

Ook kan u gebruik maken van het Omgevingsloket. Let hier echter mee op. U zal immers niet de volledige aanvraag kunnen inzien op het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket staat immers slechts een beperkte selectie van documenten. Voor inzage in de volledige aanvraag zal u contact moeten opnemen met de gemeente.

Belangrijk: hoewel deze procedure vrij eenvoudig lijkt, zijn er wel degelijk valkuilen om zelf argumenten voor een bezwaar in te dienen.

Waarom is het zinvol om een bezwaarschrift omgevingsvergunning in te dienen?

Bezwaartermijn omgevingsvergunning: binnen welke termijn moet ik een bezwaar instellen?

U kan bezwaar indienen tijdens de looptijd van het openbaar onderzoek. Dit duurt 30 dagen.

De start- en einddatum van het openbaar onderzoek worden bekendgemaakt door aanplakking van een gele affiche. Ook publiceert de gemeente dit op haar website. De gemeente stelt ook de eigenaars van de aanpalende percelen in kennis. Niet voor alle aanvragen zal een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Voor bepaalde eenvoudige vergunningsaanvragen is dit immers niet verplicht.

Tot op heden zijn er geen gevolgen gekoppeld aan het gegeven dat u niet tijdig een bezwaar indient. Teneinde uw rechten maximaal te vrijwaren, raden wij u echter aan om zo snel als mogelijk uw bezwaren kenbaar te maken. En dit doet u best op een zo volledig mogelijke manier. Zo biedt u immers aan de vergunningsaanvrager de mogelijkheid om zijn project aan te passen, rekening houdende met uw bezorgdheden. Wij kunnen u bijstaan met de opmaak van een bezwaarschrift.

Lees hier meer over het verloop van het openbaar onderzoek

Op basis van welke argumenten kan ik een bezwaarschrift indienen tegen een omgevingsvergunning?

De argumenten op basis waarvan u een bezwaar kan indienen, zijn zeer ruim. Hierboven gaven we al enkele voorbeelden. Wel dient u er op te letten dat uw bezwaar betrekking heeft op stedenbouwkundige aspecten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de grootte van het gebouw of de inpasbaarheid ervan in de omgeving.

Aspecten van burgerlijk recht vallen hier niet onder. Hieronder valt bijvoorbeeld het gegeven dat het project een inbreuk vormt op een erfdienstbaarheid. Ook het gegeven dat door het project de waarde van uw eigendom zal dalen, is niet voldoende. Vaak zal u in dit geval echter wel op andere gronden bezwaar kunnen indienen.

Let op: Het is belangrijk dat u zich laat bijstaan bij de opmaak van een bezwaarschrift. De argumenten die u bij een bezwaarschrift nalaat te vermelden, kunt u in principe niet meer opwerpen bij het beroep tegen de vergunning.

Hier vindt u meer informatie over een omgevingsvergunning aanvechten.

Wat na het indienen van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning?

U zal moeten wachten tot de finale vergunningsbeslissing om te weten hoe het bestuur uw bezwaar heeft behandeld. Men is immers verplicht om te verwijzen naar de ingediende bezwaren. Ook is men verplicht om aan te geven hoe men hier is mee omgegaan. Er bestaat echter geen verplichting om de vergunning te weigeren op basis van uw bezwaar. Het bestuur kan dit ook gemotiveerd weerleggen.

Let op: men is niet verplicht om u op de hoogte te brengen van de finale vergunningsbeslissing. Ook niet als u een bezwaar heeft ingediend. Sommige gemeentes doen dit wel vrijwillig, maar dit is niet altijd het geval.

Lees hier meer over hoe u kennis kan nemen van een vergunningsbeslissing.

Is een bezwaar hetzelfde als een beroep?

Het indienen van een bezwaar is niet hetzelfde als het indienen van een beroep. Bij het indienen van een bezwaar laat u weten dat u zich niet kan vinden in een project. Het is dan aan de overheid die de vergunning verleent om te beoordelen of uw bezwaar gegrond is. Zij is echter niet verplicht om de vergunning te weigeren op basis van uw bezwaar. Indien u het niet eens bent met hoe uw bezwaar beoordeeld werd, kan u in beroep gaan. Dit is een afzonderlijke procedure met afzonderlijke procedurele vereisten.

Mijn bezwaarschrift werd weerlegd: wat nu?

Indien u het niet eens bent met hoe men uw bezwaar behandeld heeft, kan u in beroep gaan. Dit gebeurt meestal bij de provincie. Soms zal u zich echter ook tot de Vlaamse Regering moeten wenden. Of zelfs rechtstreeks naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De termijnen hiervoor zijn doorgaans zeer kort. Voor een beroep bij de provincie of de Vlaamse Regering bedraagt deze termijn 30 dagen. Voor een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bedraagt deze termijn 45 dagen. Deze termijn begint te lopen de dag na de eerste dag van de aanplakking.

Volg daarom de status van de aanvraag goed op via het Omgevingsloket. Hierin zal melding gemaakt worden van de eerste dag van de aanplakking. Ook de datum waarop de beroepsperiode afloopt staat hierin vermeld. De finale beslissing kan u evenwel niet raadplegen via het Omgevingsloket. Hiervoor zal u opnieuw contact moeten opnemen met de gemeente om de volledige beslissing op te vragen.

Lees meer over de beroepsprocedure bij de provincie in geval van een weigering van een bouwvergunning.

Wenst u bezwaar in te dienen tegen een omgevingsvergunning? Of heeft u hulp nodig bij de opmaak van een bezwaar? Neem dan vrijblijvend contact op. Dan kunnen we samen uw mogelijkheden overlopen.

[contact-form-7 id=”6553″ title=”Bezwaarschrift”]

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands