Zelf argumenten bezwaar of beroep omgevingsvergunning opmaken: vijf valkuilen

Bent u van plan om zelf uw argumenten voor een bezwaar of beroep tegen een omgevingsvergunning in te stellen ? Stel dat u een gele affiche in uw buurt ziet. Dit wil zeggen dat u ofwel bezwaar ofwel beroep kan instellen tegen een project. Of het kan zijn dat u geconfronteerd wordt met een weigering van uw vergunning. Ook hiertegen kan u beroep instellen. In dit artikel bespreken we de valkuilen waarop u moet letten indien u zelf argumenten voor een bezwaar of beroep van een omgevingsvergunning opmaakt.

Valkuil 1: U bent niet op tijd

De termijnen voor het indienen van een beroep of een bezwaar zijn zeer kort. Zo geldt voor een bezwaar een termijn van 30 dagen. Ook voor een beroep bij de provincie of de Vlaamse Regering bedraagt deze termijn 30 dagen. Voor een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bedraagt deze termijn 45 dagen.

Afhankelijk van de situatie gelden er verschillende uitgangspunten om deze termijn te berekenen. Het is belangrijk dat u zich hierin laat bijstaan. Indien het beroep niet tijdig is ingediend, is het beroep immers niet-ontvankelijk. Dit wil zeggen dat men uw standpunten niet zal onderzoeken en niet in aanmerking zal nemen. Doorgaans kan dit niet meer rechtgezet worden.

Lees hier meer over de weigering van een omgevingsvergunning.

Valkuil 2: U volgt de procedurele vereisten niet

Afhankelijk van de procedure die u moet volgen om de (weigering) omgevingsvergunning aan te vechten, gelden verschillende stappen. Van belang is dat u deze vereisten correct naleeft. Anders kan uw verzet niet-ontvankelijk worden verklaard. Ook dit kan doorgaans niet meer rechtgezet worden. Dit houdt opnieuw in dat uw argumenten buiten beschouwing zullen worden gelaten. Ze zullen dus niet mee in de beoordeling betrokken worden. Ook kan u hierdoor uw recht verliezen om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden.

Hier vindt u meer informatie over het verloop van de procedure in beroep bij de provincie.

Valkuil 3: U bent niet op de hoogte van het gehele dossier

Vaak zal u op het Omgevingsloket slechts een gedeelte van de aanvraag zien. Op het Omgevingsloket staat immers slechts een beperkte selectie van documenten. Hier zit per vergunningsaanvraag weinig uniformiteit in. De besturen beslissen immers zelf welke documenten zij op het Omgevingsloket plaatsen. Daarom is het steeds van belang dat u de volledige aanvraag gaat inkijken.

U laat dit best doen door iemand met kennis ter zake. Enkel zo kan u immers een volledig beeld krijgen van het project. Zoniet, loopt u het risico dat uw argumenten voor een bezwaar of beroep tegen de omgevingsvergunning gebaseerd zijn op een onvolledig dossier. Uw standpunten zijn dan makkelijk te weerleggen. Ook is er de kans dat u niet op de hoogte bent van elementen waar u anders wel bezwaar had tegen willen instellen.

Lees hier meer over het indienen van een bezwaarschrift omgevingsvergunning.

Valkuil 4: Uw argumenten zijn onvoldoende uitgewerkt

Het is niet voldoende om enkel een brief te sturen waarbij u zich verzet tegen de (weigering) omgevingsvergunning. U zal dit moeten motiveren op basis van de stedenbouwkundige regelgeving. Het loutere gegeven dat bijvoorbeeld de waarde van uw eigendom zal dalen, is niet voldoende. Onder stedenbouwkundige aspecten vallen bijvoorbeeld:

  • de beoordeling van de milieu-effecten;
  • de naleving van andere specifieke regels, bijvoorbeeld omtrent verhardingen;
  • de inpasbaarheid van het project in de goede ruimtelijke ordening.

Het nagaan van de overeenstemming met specifieke regels is niet steeds even eenvoudig. Ook zal u steeds moeten aantonen dat u wordt benadeeld. Daarnaast moet u het gegeven dat het project volgens u (niet) past in de goede ruimtelijke ordening steeds voldoende uitwerken. En dit op basis van realistische en aannemelijke elementen. Anders loopt u immers het risico dat men uw argumenten makkelijk opzij schuift. Of dat u bepaalde elementen vergeet aan te halen. Daarom is het opnieuw aangewezen dat u zich laat bijstaan.

Valkuil 5: Uw argumenten werden niet tijdig kenbaar gemaakt

Op basis van een recente decreetswijziging bent u verplicht om uw argumenten steeds zo vroeg mogelijk in de procedure uiteen te zetten. U moet immers aan de overheid en de aanvrager van de vergunning de mogelijkheid bieden om rekening te houden met uw argumenten en/of situatie. Bijvoorbeeld door het opleggen van voorwaarden in uw voordeel of het aanpassen van de aanvraag.

Hoe eerder u de argumenten opwerpt, hoe meer men hier rekening mee kan houden. Werpt u uw argumenten niet tijdig op, dan bestaat de kans dat u zich later in de procedure niet meer op deze argumenten kan beroepen. Of omdat de aanvraag te ver is gevorderd om uw standpunten in aanmerking te nemen.

Lees hier meer over waarom het van belang is dat u uw argumenten tijdig kenbaar maakt.

Conclusie: zelf argumenten voor een bezwaar omgevingsvergunning opmaken

Het zelf instellen van een beroep of een bezwaar tegen een (weigering van) omgevingsvergunning is niet steeds even eenvoudig. Vaak gelden immers specifieke eisen. Ook zal u er op moeten letten dat u steeds al uw argumenten tijdig en op de juiste manier kenbaar maakt. Daarom is het aan te raden dat u zich bij de opmaak van een bezwaar of een beroep laat bijstaan. Het risico dat men uw argumenten naast zich neer legt, is immers te groot.

Werd uw vergunning geweigerd of wenst u zich te verzetten tegen een project? Neem dan gerust contact op met onze advocaat omgevingsrecht. Confianz begeleidt u en staat u bij en dit voor projecten in heel Vlaanderen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands