Weigering omgevingsvergunning: welke stappen kunt u ondernemen?

Werd uw omgevingsvergunning geweigerd? Steeds meer mensen worden geconfronteerd met een weigering van hun bouwvergunning. Dit gebeurt echter niet altijd op juiste gronden. Zo zien we dat gemeenten bijvoorbeeld de betonstop / bouwshift aanwenden om vergunningsaanvragen af te wijzen. U hoeft zich bij een weigering omgevingsvergunning niet zomaar neer te leggen. In dit artikel bespreken we drie mogelijkheden om u te verweren.

Mogelijkheid 1: stel beroep in

De eerste mogelijkheid bestaat uit beroep indienen tegen de weigering. Hierbij betwist u de beslissing van de overheid.

Bij wie en binnen welke termijn moet ik beroep instellen?

Waar u beroep indient, hangt af van de overheid die uw vergunningsaanvraag ten gronde behandelt. Doorgaans is dit de gemeente. In bepaalde gevallen kan dit ook de provincie of zelfs de Vlaamse Regering zijn. Een voorbeeld van een provinciaal project is een milieuvergunning van de hoogste klasse. Een voorbeeld van een Vlaams project is een gebouwencomplex met een vloeroppervlakte van 50.000m² of meer.

Voor het instellen van een beroep tegen een weigering van omgevingsvergunning, gelden de volgende regels:

  • Tegen een weigering van omgevingsvergunning door de gemeente, zal u beroep moeten indienen bij de provincie. Dit moet binnen de 30 dagen na de weigering.
  • Wordt uw omgevingsvergunning geweigerd door de provincie, dan zal u hiertegen beroep moeten instellen bij de Vlaamse Regering. Ook hier bedraagt de termijn 30 dagen.
  • Bij een weigering van omgevingsvergunning door de Vlaamse Regering, zal u zich rechtstreeks moeten wenden tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De termijn hiervoor is 45 dagen.

De kennisgeving van de beslissing gebeurt automatisch via het Omgevingsloket.

Welke regels gelden er voor het instellen van beroep?

Het is niet voldoende om enkel een brief te sturen waarbij u zich verzet tegen de weigering van uw omgevingsvergunning. U zal dit moeten motiveren. Daarom is het aangewezen dat u zich laat bijstaan. Het risico op een misstap, met alle gevolgen van dien, is immers groot.

Kom meer te weten over de valkuilen van zelf beroep in te stellen.

Ook gelden hier enkele procedurele eisen zoals de betaling van een rolrecht. Voor een beroep bij de provincie en de Vlaamse Regering bedraagt dit 100 euro per persoon. Voor een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bedraagt dit 200 euro per persoon.

Hier vindt u meer informatie over een beroepsprocedure bij de provincie.

Wat indien mijn beroep wordt afgewezen?

Tegen een weigering van uw omgevingsvergunning door de provincie of de Vlaamse Regering kan u opnieuw in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De termijn hiervoor is 45 dagen.

Let op: de Raad kan de weigering enkel vernietigen. Het is dan aan de provincie of de Vlaamse Regering om een nieuwe beslissing te nemen. Hierbij moeten ze rekening houden met de motieven uit het vernietigingsarrest. Dit betekent echter niet automatisch dat u de vergunning zal toegekend krijgen. Men kan nog steeds overgaan tot een weigering. Tegen een nieuwe weigering kan u eventueel wel opnieuw in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Lees hier meer over een omgevingsvergunning aanvechten.

Mogelijkheid 2: pas uw aanvraag aan

Wanneer uw omgevingsvergunning geweigerd wordt, kan u uw aanvraag aanpassen. Dit kan gedurende de looptijd van het beroep bij de provincie of de Vlaamse Regering. Op deze manier kan u tegemoet komen aan eventuele opmerkingen of bezwaren. Bij wijzigingen is het mogelijk dat in beroep een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd moet worden. Tijdens de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u geen wijzigingen aanbrengen. Wel kan u gedurende deze procedure eventueel een nieuwe aanvraag indienen.

U hoeft echter niet te wachten tot het beroep om wijzigingen aan te brengen. Dit kan ook reeds na de organisatie van het openbaar onderzoek. Ook hier is het mogelijk dat bij wijzigingen een nieuw openbaar onderzoek nodig is.

Mogelijkheid 3: ga in overleg met de vergunningverlenende overheid of de bezwaarindieners

Overleg met de overheid voordat u uw aanvraag indient, is steeds aangewezen. Zo kan u rekening houden met eventuele opmerkingen en een weigering van uw omgevingsvergunning vermijden. Door een overleg weet u immers waar men op let. Niets verbiedt echter om dit ook tijdens de aanvraag te doen. Ook niet wanneer u al in beroep bent gegaan.

Hetzelfde geldt voor een eventueel overleg met bezwaarindieners. Indien u tegenstand verwacht, kan het aangewezen zijn om voorafgaand met deze personen in gesprek te gaan. Zo kan u uw project reeds voorafgaand aan de indiening aanpassen. Op deze manier kan u eventuele bezwaren of beroepen vermijden.

Lees meer over een omgevingsvergunning aanvragen.

Stilzwijgende weigering omgevingsvergunning?

In principe is de overheid bij wie u uw aanvraag indient, verplicht om hierover een beslissing te nemen. Hetzelfde geldt bij het indienen van een beroep bij de provincie of de Vlaamse Regering. De wet schrijft voor dat dit binnen een bepaalde termijn moet gebeuren. Toch kan het dat men binnen deze termijn geen uitdrukkelijke beslissing neemt. In dit geval is er sprake van een stilzwijgende weigering van omgevingsvergunning. Ook hiertegen kan u in beroep gaan.

Hier vindt u meer informatie over wat u kan doen bij een stilzwijgende weigering van een omgevingsvergunning.

Besluit: weigering bouwvergunning? Wees op tijd

Een weigering van een omgevingsvergunning betekent niet dat uw project ten einde is. Vaak bestaat er wel een mogelijkheid om uiteindelijk een goedkeuring te bekomen. Maar dan moet u wel snel handelen. De wettelijke termijnen zijn immers kort.

Heeft u vragen over een vergunningsaanvraag of werd uw omgevingsvergunning geweigerd? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaat ruimtelijke ordening. We kunnen u volledig bijstaan met uw vergunningsaanvraag voor heel Vlaanderen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands