Stilzwijgende weigering omgevingsvergunning: wat zijn mijn opties?

In een eerdere bijdrage lichtten we toe welke stappen u kan ondernemen wanneer uw bouwvergunning geweigerd wordt. Deze weigering kan ook stilzwijgend zijn. Er is sprake van een stilzwijgende weigering omgevingsvergunning wanneer de overheid binnen een bepaalde termijn geen beslissing neemt over uw aanvraag. Maar wat is deze termijn? En hoe weet u wanneer deze termijn verstreken is? In dit artikel vindt u meer informatie over een stilzwijgende weigering omgevingsvergunning.

Wanneer is er sprake van een stilzwijgende weigering omgevingsvergunning?

In principe is de overheid bij wie u uw aanvraag indient, verplicht om hierover een beslissing te nemen. De wet schrijft voor binnen welke termijn dit moet gebeuren. Indien men geen beslissing neemt binnen deze termijn, is er sprake van een stilzwijgende weigering. Ook in beroep kan er sprake zijn van een stilzwijgende afwijzing van het beroep. De initiële beslissing blijft dan behouden.

Welke termijn geldt er voor het nemen van een beslissing over een aanvraag?

Binnen welke termijn de overheid een beslissing moet nemen, hangt af van de gevolgde procedure. Er zijn twee verschillende soorten procedures: de gewone en de vereenvoudigde procedure. Deze laatste geldt bijvoorbeeld voor aanvragen die volledig in overeenstemming zijn met een gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

De beslissingstermijn bedraagt:

  • 60 dagen voor de vereenvoudigde procedure;
  • 105 dagen in de gewone procedure wanneer geen advies van de omgevingsvergunningscommissie vereist is;
  • 120 dagen in de gewone procedure wanneer wel een advies van de omgevingsvergunningscommissie vereist is.

In de gewone procedure kan deze termijn éénmalig verlengd worden met 60 dagen. In de vereenvoudigde procedure kan geen verlenging plaatsvinden. De verlenging in de gewone procedure vindt plaats in de volgende gevallen:

  • als de aanvraag gewijzigd wordt en een nieuw openbaar onderzoek nodig is;
  • indien de aanvraag gepaard gaat met een beslissing over de aanleg van een gemeenteweg.

De termijnen worden steeds geteld vanaf de dag nadat de aanvraag ontvankelijk en volledig verklaard werd. Indien het  bestuur over de ontvankelijkheid geen beslissing neemt, begint de termijn te lopen de dertigste dag na de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Welke termijn geldt er voor het nemen van een beslissing in beroep?

De termijn voor het nemen van een beslissing in beroep, is eveneens afhankelijk van de initieel gevolgde procedure. Werd initieel de vereenvoudigde procedure gevolgd, bedraagt deze termijn 60 dagen. Werd initieel de gewone procedure gevolgd, bedraagt deze termijn 120 dagen. Dit ongeacht of een advies van de omgevingsvergunningscommissie vereist is.

De gevallen waarin deze termijn verlengd kan worden, zijn dezelfde als deze bij de initiële behandeling van de aanvraag. Bijkomend kan de termijn met 60 dagen verlengd worden op gemotiveerd verzoek van de aanvrager. Bij een afzonderlijk beroep tegen de beslissing over de wegenis, worden deze termijnen geschorst totdat hierover een beslissing is genomen.

De termijnen worden ook hier steeds gerekend vanaf de dag dat het laatste beroep ontvankelijk en volledig verklaard wordt. Bij gebreke van een beslissing over de ontvankelijkheid, begint de termijn te lopen de dertigste dag na de datum waarop het laatste beroep is ingediend.

Wat kan ik doen na een stilzwijgende weigering?

Het is aangewezen om steeds een beroep in te stellen tegen een stilzwijgende weigering. Dit gebeurt bij de provincie of de Vlaamse Regering. De termijn hiervoor is 30 dagen vanaf de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn. Indien u niet tijdig beroep instelt, wordt de weigering van de bouwvergunning definitief. Is de beroepstermijn reeds verstreken, kan u wel een nieuwe aanvraag indienen. In dit geval begint een nieuwe termijn te lopen waarbinnen men een beslissing moet nemen.

Wat indien ook in beroep er geen tijdige beslissing komt?

Het kan ook zijn dat men in beroep niet tijdig een beslissing neemt. In dit geval wordt ook het beroep geacht stilzwijgend te zijn afgewezen. De initiële beslissing blijft dan behouden. Tegen een stilzwijgende afwijzing van het beroep kan u een procedure opstarten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De termijn om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te gaan is 45 dagen. Deze zal doorgaans de stilzwijgende beslissing vernietigen. Hierna krijgt de provincie of de Vlaamse Regering een nieuwe termijn om te beslissen. Gaat u niet tijdig naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, dan wordt de initieel genomen beslissing definitief.

Wat indien ik niet tijdig een beroep heb ingesteld?

Indien u niet tijdig beroep hebt kunnen instellen tegen de stilzwijgende weigering, kan u steeds overwegen om een nieuwe aanvraag in te dienen. De mogelijkheid hiertoe hangt af van welke beslissing er definitief is geworden.

Lees meer over een omgevingsvergunning aanvragen.

Betreft de definitief geworden beslissing een stilzwijgende weigering, kan u immers proberen om de aanvraag nogmaals ongewijzigd in te dienen. Men kan in dit geval immers niet dienstig verwijzen naar de eerdere definitieve beslissing nu deze niet gemotiveerd was.

Betrof deze initiële beslissing een gemotiveerde weigering, zal u enkel een nieuwe aanvraag kunnen indienen rekening houdende met deze motieven. Of indien intussen de regelgeving gewijzigd werd. Deze hypothese zal zich bijvoorbeeld voordoen indien uw aanvraag eerst gemotiveerd geweigerd werd, en nadien uw beroep stilzwijgend werd afgewezen zonder dat u hiertegen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen bent gegaan.

Werd uw vergunningsaanvraag (stilzwijgend) geweigerd? Neem dan zeker contact op. We kunnen u begeleiden met een verweer bij een stilzwijgende weigering voor heel Vlaanderen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands