Een bouwvergunning aanvechten: praktische tips

U bent het niet eens met een gepland bouwproject in uw buurt? Maar hoe laat u uw rechten gelden in het kader van de bijhorende vergunningsprocedure? U heeft verschillende mogelijkheden om uw rechten te laten gelden, maar wees er snel bij. Dit artikel bespreekt kort de verschillende stappen over een bouwvergunning aanvechten.

Tegen wie stel ik bezwaar of beroep in?

Allereerst dient u te weten bij welk bestuur of overheidsinstantie u bezwaar of beroep moet indienen tegen een omgevingsvergunning. Voor een bezwaar is dit altijd de gemeente. Voor het beroep is het de instantie die toezicht houdt op de overheidsinstelling die de vergunningsaanvraag ten gronde behandelt.

1. Dien tijdig bezwaar in

Met een bezwaar laat u weten aan de gemeente waarom u niet akkoord gaat met een bepaald project. In het kader van een vergunningsprocedure wordt er doorgaans eerst een openbaar onderzoek georganiseerd. Gedurende dit openbaar onderzoek kan u binnen een termijn van 30 dagen uw bezwaren tegen het project te kennen geven. Een bezwaar is vormvrij en kunt u op verschillende manieren indienen.

Lees meer over het openbaar onderzoek en hoe u bezwaar indient.

Voor bepaalde eenvoudige vergunningsaanvragen geldt de verplichting tot het organiseren van een openbaar onderzoek evenwel niet. Bij deze vereenvoudigde procedure is het bestuur enkel verplicht om het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen te vragen voor zover de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Ook in dit geval beschikt u over een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van dit schrijven.

Om uw rechten te vrijwaren is het essentieel dat u tijdig een bezwaar indient. Zo kan de vergunningsaanvrager reeds in de beginfase met uw opmerkingen aan de slag. Ook het bestuur kan dan extra voorwaarden opleggen.

Hier vindt u meer uitleg over hoe u een bezwaarschrift indient tegen een omgevingsvergunning.

2. Gebruik het Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is een website van de Vlaamse overheid waar u alle informatie terugvindt over lopende vergunningsaanvragen. Hiermee kunt u per gemeente of per bestuur de procedures opvolgen. Tevens is het mogelijk om dossierstukken te raadplegen.

Door gebruik te maken van het Omgevingsloket kunt u dus zelf op de hoogte blijven van een lopende procedure. Zo kunt u zich volledig voorbereiden. Dit laat u eveneens toe om gemakkelijker én sneller bepaalde acties te ondernemen.

3. Volg de beslissing over de vergunningsaanvraag nauwgezet op

De finale vergunningsbeslissing verwijst naar uw bezwaren. De beslissing wordt dus gemotiveerd, rekening houdende met uw bezorgdheden. Weet echter dat het bestuur niet verplicht is om een vergunning te weigeren louter op basis van uw bezwaar.

Er zijn verschillende manieren waarop een vergunningsbeslissing kenbaar wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de gele affiche in A2-formaat of via raadpleging in het Omgevingsloket. Na officiële publicatie van de vergunningsbeslissing heeft u doorgaans 30 dagen om een beroep aan te tekenen.

Nadat de termijn is verlopen, kunt u geen beroep meer indienen. Het is dus belangrijk dat u de beslissingen over het project zelf nauwgezet opvolgt. Het bestuur noch de vergunningsaanvrager is immers verplicht om u op de hoogte te brengen van de finale beslissing. Ook niet wanneer u een bezwaar heeft ingediend.

Lees meer over de manier waarop u kennis kan nemen van een vergunningsbeslissing.

4. Bouwvergunning aanvechten: dien tijdig een beroep in

In ieder geval kan u, onafhankelijk van het indienen van een bezwaar, beroep aantekenen tegen de uiteindelijke vergunningsbeslissing. Doorgaans zal u dit beroep moeten indienen bij de provincie. Bij complexere projecten kan het evenwel ook zijn dat u dit beroep dient in te stellen bij de Vlaamse Regering. Of mogelijks moet u zich rechtstreeks wenden tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Aan het indienen van dit beroep zijn enkele procedurele verplichtingen verbonden. Deze verplichtingen zijn afhankelijk van waar u het beroep instelt. In de regel zijn de termijnen kort.

Voor het instellen van een beroep bij de provincie of de Vlaamse Regering geldt een termijn van 30 dagen. Voor het rechtstreeks instellen van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bedraagt de termijn 45 dagen.

5. Naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Indien u een ontvankelijk beroep instelt, brengt de provincie of de Vlaamse Regering – in tegenstelling tot bij het indienen van een bezwaar – u wel steeds op de hoogte van de finale beslissing.

Wanneer uw beroep door de provincie of de Vlaamse Regering werd afgewezen, bestaat de mogelijkheid om u tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te richten. U heeft 45 dagen de tijd om beroep in te stellen. Deze termijn gaat in de dag na de datum waarop de beslissing aan u werd betekend.

Ook aan het indienen van dit beroep zijn er bepaalde procedurele verplichtingen verbonden.

Let op: u kan zich enkel tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen wenden indien u eerder een beroep heeft ingesteld.

De vereiste van voorafgaand beroep geldt uitzonderlijk niet bij enkele procedures waarbij u zich rechtstreeks tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet richten. Denk bijvoorbeeld aan specifieke industriële projecten of golfterreinen met meer dan 18 holes.

Hier vindt u meer informatie over de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Impact betonstop / bouwshift

In praktijk merken we dat gemeentes de betonstop / bouwshift onterecht gebruiken om vergunningsaanvragen te weigeren. Vaak beslissen lokale besturen op basis van eigen beleidsvisies die geen bindende kracht hebben. Ook deze beslissingen kunt u aanvechten.

Wat kunt u doen indien uw omgevingsvergunning werd geweigerd?

Besluit: wees er snel bij

Een bouwvergunning aanvechten in Vlaanderen is complexe materie. Daarenboven houdt men u in de beginfase niet automatisch persoonlijk op de hoogte van de status van de procedure. Daarom is het aan te raden dat u zich laat bijstaan door een advocaat omgevingsrecht. Zo kunt u uw rechten vrijwaren. Maar wees er snel bij: de termijnen zijn immers kort. Indien de termijn verstrijkt, kunt u de vergunning niet meer aanvechten.

Heeft u vragen over een bouwvergunning aanvechten? Of bent u van plan om actie te ondernemen tegen een project? Neem dan gerust contact op. Confianz staat u bij tijdens de volledige procedure. Dit in heel Vlaanderen.

[contact-form-7 id=”27875″ title=”Omgevingsvergunning aanvragen”]

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands