Bekendmaking omgevingsvergunning: de aanplakking

Bekendmaking omgevingsvergunning: bij het aanvragen van een vergunning dient u bepaalde beslissingen kenbaar te maken aan derden. Dit gebeurt door het aanplakken van een gele affiche in A2-formaat. Huidig artikel licht toe in welke gevallen. Tevens wordt ingegaan op de correcte manier van aanplakken en het belang hiervan.

In welke gevallen dien ik over te gaan tot het aanplakken
van een affiche?

Er zijn drie momenten waarop u een gele affiche in A2-formaat dient aan te
plakken:

Een weigering moet enkel aangeplakt worden indien een openbaar
onderzoek heeft plaatsgevonden.

De bekendmaking van de startdatum van het openbaar onderzoek is van belang voor de omwonenden. Zij kunnen dan bezwaar indienen tegen een omgevingsvergunning.

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een omgevingsvergunning.

Hoe verloopt deze aanplakking?

De gemeente stelt de affiche te uwer beschikking. U dient dan de
gemeente op de hoogte te brengen van de startdatum van de aanplakking.
Dit gebeurt bijvoorbeeld door een verklaring in het Omgevingsloket of het
invullen van een formulier. Meestal moet u ook een foto van de aanplakking toevoegen.

De tekst van de aanplakking vermeldt steeds de volgende gegevens:

  • Het voorwerp van de aanvraag.
  • De ligging van de aanvraag.
  • De aanvrager van de vergunning.
  • De bevoegde overheid.
  • De plaats waar de aanvraag of beslissing kan ingekeken worden.
  • De mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen.

Gaat het om de bekendmaking van een openbaar onderzoek, vermeldt de
affiche eveneens:

  • De begin- en einddatum van het openbaar onderzoek.
  • De overheid waarbij relevante informatie kan worden verkregen.

Lees hier meer over de bekendmaking van een omgevingsvergunning.

Op welke manier dien ik de affiche aan te plakken?

De affiche moet steeds palen aan de openbare weg. Dit op de plaats waar
men de vergunning zal uitvoeren. De affiche dient steeds goed leesbaar te
zijn vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld aan het raam indien uw woning
grenst aan de straat.

  • Indien deze plaats grenst aan meerdere openbare wegen, dient aan elk van deze wegen een affiche aangebracht te worden.
  • Indien de plaats niet grenst aan een openbare weg, wordt de affiche aangeplakt op een plaats aan de dichtstbijzijnde openbare weg.

De aanplakking duurt 30 dagen. Tijdens deze termijn moet de affiche ook
steeds op dezelfde plek blijven. De affiche kan aangebracht worden aan
een schutting, een muur of op een bord aan een paal. De tekst moet steeds
evenwijdig naar de openbare weg gericht zijn op een maximale hoogte van
2 meter.

De affiche moet ook steeds goed leesbaar zijn. U neemt dus best
maatregelen om ze te beschermen tegen wind en regen. Bijvoorbeeld door
ze aan te brengen op een stevig houten bord. Ook bescherming met plastic
folie is aan te raden. Deze folie mag de leesbaarheid niet beïnvloeden.

Mogelijks kan u bij de gemeente hiervoor materiaal huren (houten borden,
palen,…). Eventueel kan u vragen dat de gemeente de aanplakking voor u
doet. In dit geval is mogelijks een vergoeding verschuldigd.

Lees hier meer over een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat zijn de gevolgen indien de aanplakking niet correct
verlopen is?

Een correcte aanplakking is van belang voor de geldigheid van het
openbaar onderzoek. De aanplakking van de finale beslissing laat dan weer
de beroepstermijn voor derden lopen. Als u binnen de 35 dagen vanaf
de eerste dag van de aanplakking niet op de hoogte bent gesteld van een
beroep, mag u van de vergunning gebruik maken. Verloopt de aanplakking
onregelmatig, kan er mogelijks ook na de termijn van 30 dagen beroep
ingesteld worden.

Hier vindt u meer informatie over een omgevingsvergunning aanvechten of bouwvergunning aanvechten.

Besluit: bekendmaking omgevingsvergunning speelt belangrijke rol voor de geldigheid van de vergunning

Het correct aanplakken van een gele affiche in A2-formaat is een belangrijke stap. Op die manier brengt u derden en omwoners op de hoogte van de status van de vergunningsaanvraag. En zonder juiste aanplakking loopt u het risico op een langere aanvraag.

Heeft u vragen over een vergunningsaanvraag? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands