Het verloop van de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen toegelicht

In een vorig artikel lichtten we toe dat de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet had ingediend om de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te optimaliseren. Eén van de belangrijkste wijzigingen was de strengere invulling van het belang bij een beroep. Dit decreet voorziet echter ook nog enkele andere wijzigingen. Inmiddels keurde het Vlaams Parlement dit decreet goed. Naar aanleiding van deze goedkeuring licht dit artikel het verloop van de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen verder toe.

Wanneer kan ik een beroepsprocedure starten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

U kan enkel een beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wanneer u reeds een beroep heeft ingesteld bij de provincie of de Vlaamse Regering. Een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen is dus pas enkel mogelijk op het einde van de procedure. Bijvoorbeeld wanneer u zich niet kan vinden in de beslissing van de provincie of de Vlaamse Regering.

Hier vindt u meer informatie over een omgevingsvergunning aanvechten.

Binnen welke termijn dien ik een beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Voor het instellen van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft u 45 dagen de tijd. Dit te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de aanplakking.

Vaak krijgen we de vraag of het niet verplicht is om op de affiche de startdatum van de aanplakking te vermelden. Op basis van de wetgeving is dit niet verplicht. Men kan dit echter wel steeds vrijblijvend doen. Sommige gemeentes voorzien hiertoe ruimte op de door hun ter beschikking gestelde gele affiche. Het is steeds de aanplakking die de beroepstermijn voor derden doet ingaan. Verloopt deze aanplakking niet regelmatig of vindt deze niet plaats, begint de beroepstermijn niet te lopen.

In dit artikel vindt u meer informatie over het verloop van de aanplakking en de gele affiche.

Nu het niet verplicht is om op de gele affiche de exacte datum van de aanplakking te vermelden, doet u om de exacte beroepstermijn te weten te komen, best beroep op het Omgevingsloket. Hierin staat immers aangegeven tot wanneer de exacte beroepstermijn voor derden loopt. Op basis van rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen mag u doorgaans rechtsgeldig verder gaan op deze termijn.

Hoe dien ik beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Het instellen van een beroep tot nietigverklaring gebeurt door het indienen van een verzoek tot nietigverklaring. Hierin zet u de redenen uiteen waarom volgens u de vergunning onwettig is. In uw verzoekschrift zal u met voldoende precisie moeten aanduiden welke rechtsregel u geschonden acht. Ook zal u moeten aangeven waarom u deze geschonden acht.

Het is dus niet voldoende om louter feitelijk aan te geven waarom u zich niet kan vinden in het project. U dient aan te tonen dat de verleende vergunning een rechtsregel schendt. En dit aan de hand van een juridische argumentatie. Hiervoor laat u zich best bijstaan door iemand met kennis ter zake. Zoniet loopt u het risico dat uw verzoekschrift niet ontvankelijk zal zijn.

Meer informatie over het indienen van een verzoekschrift tot nietigverklaring kan u terugvinden op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Hoe verloopt de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

1. Betaling van de rolrechten

Is het verzoekschrift volledig? Dan ontvangt u binnen enkele weken een uitnodiging om het rolrecht te betalen. Dit bedraagt 200 euro per persoon en moet u binnen de 15 dagen na ontvangst van de brief betalen. Betaalt u deze rolrechten niet of te laat, dan is het verzoekschrift niet ontvankelijk. Een laattijdige betaling kan niet geregulariseerd worden.

Ten gevolge van de recente decreetswijziging zal u in de toekomst deze rolrechten betaald moeten hebben op het moment van indiening van het verzoekschrift. Doet u dit niet, dan ontvangt u hiervoor een schrijven van de Raad. U heeft dan 8 dagen de tijd om de rolrechten te betalen. Bij gebreke van tijdige betaling is uw verzoekschrift onontvankelijk.

De Vlaamse Regering moet nog de datum vaststellen waarop deze nieuwe regeling in werking treedt. Tot dan geldt de bovenstaande regeling met betaling van de rolrechten nadat u het verzoekschrift hebt ingediend en nadat u hiervoor een uitnodiging ontvangen hebt van de Raad.

Is het verzoekschrift onvolledig? Dan ontvangt u ook hierover een schrijven. U heeft dan in de meeste gevallen 15 dagen de tijd om het verzoekschrift te regulariseren. Doet u dit niet tijdig of onvolledig, dan is uw verzoekschrift onontvankelijk.

2. Indienen antwoordnota (overheid) en/of nota tot tussenkomst (vergunninghouder)

Nadat de Raad uw verzoekschrift volledig heeft verklaard en u de rolrechten tijdig betaald heeft, zal de Raad uw verzoekschrift overmaken aan de andere partijen. Met name aan de vergunningverlenende overheid als verwerende partij en aan de vergunninghouder als tussenkomende partij.

De vergunningverlenende overheid als verwerende partij is steeds automatisch partij bij de procedure. De Raad brengt haar op de hoogte van het door u ingediende verzoekschrift. Daarna heeft de overheid de mogelijkheid om op uw verzoekschrift te reageren door het indienen van een antwoordnota. Zij is hier echter niet toe verplicht.

Ook zal de Raad de vergunninghouder op de hoogte brengen van het verzoekschrift. Deze heeft vervolgens de mogelijkheid om tussen te komen in de procedure. Hiertoe moet hij een expliciet verzoek richten aan de Raad. Nadat de rolrechten (100 euro per tussenkomende partij) hiervoor betaald zijn en nadat de Raad de tussenkomende partij heeft toegelaten tot de procedure, kan deze zijn standpunt uiteenzetten in een nota tot tussenkomst.

Ten gevolge van de recente decreetswijziging, zal de vergunninghouder in de toekomst steeds automatisch partij worden bij de procedure. Dit zonder hiertoe een verzoek te moeten richten aan de Raad of rolrechten te moeten betalen. Ook hier moet de Vlaamse Regering nog vaststellen wanneer deze nieuwe regeling in werking treedt. Tot dan geldt de bovenstaande regeling met het indienen van een verzoek en het betalen van rolrechten.

3. Indienen wederantwoordnota / toelichtende nota

Dient de overheid een antwoordnota in, dan stelt de Raad u hiervan in kennis. Hetzelfde geldt indien de vergunninghouder een nota tot tussenkomst indient. Ook hiervan stelt de Raad u in kennis.

Op deze antwoordnota en/of nota tot tussenkomst, kan u reageren door het indienen van een wederantwoordnota. U bent hier niet toe verplicht, maar vaak is dit wel aan te raden. Zo kan u immers reageren op bepaalde punten die de overheid of de vergunninghouder aanhalen in hun verweer.

Indien de overheid geen antwoordnota indient of enkel de vergunninghouder een nota tot tussenkomst indient, dan kan u een toelichtende nota indienen. Hierin kan u het verzoekschrift tot vernietiging verder toelichten en eventueel reageren op het verweer van de vergunninghouder.

4. Zitting en arrest

Nadat u de wederantwoordnota of de toelichtende nota heeft ingediend, zal de Raad u oproepen voor een zitting. Het is niet verplicht om hierop aanwezig te zijn. U kan er ook voor kiezen om schriftelijk te verschijnen. In dit geval neemt de Raad uw zaak in beraad op basis van de ingediende nota’s.

Nadat de Raad uw zaak in beraad heeft genomen, zal zij een arrest opmaken. Dit arrest volgt doorgaans binnen de drie maanden nadat de zitting heeft plaatsgevonden. Hierop staat echter geen dwingende termijn. Het kan dus ook zijn dat de Raad er langer of korter over doet. Van dit arrest zal u per aangetekende post op de hoogte gebracht worden.

Wat zijn de gevolgen van een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen kan niet in de plaats van de overheid beslissen. De Raad kan enkel nagaan of de beslissing wettig is genomen. Is dit niet het geval, dan zal zij enkel kunnen overgaan tot vernietiging. Het is dan aan de overheid om een nieuwe beslissing te nemen. Hierbij moet zij rekening houden met de inhoud van het arrest. Doorgaans volgt deze nieuwe beslissing binnen de 4 maanden na de vernietiging.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan de Raad wel zijn beslissing in de plaats stellen van die van de overheid. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in zaken waar de overheid geen enkele beoordelingsmarge meer heeft. Het nieuwe decreet verruimt deze mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Wat indien de Raad voor Vergunningsbetwistingen mijn beroep afwijst?

Indien u het niet eens bent met het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, kan u hiertegen cassatieberoep instellen bij de Raad van State.

Let op: dit is een zeer bijzondere procedure en kan enkel indien de Raad voor Vergunningsbetwistingen de wet foutief heeft toegepast. Het is niet mogelijk om voor de Raad van State opnieuw dezelfde discussie te voeren als voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad van State treedt immers niet in de beoordeling van de feiten zelf.

De Raad van State zal vertrekken vanuit de beoordeling van de feiten zoals de Raad voor Vergunningsbetwistingen deze gemaakt heeft. Vervolgens zal de Raad van State kijken of de Raad voor Vergunningsbetwistingen op basis van deze feiten de wet correct heeft toegepast. Vernietigt de Raad van State het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zal de procedure hier hernomen worden.

Hoelang duurt een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

De doorlooptijd van een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bedraagt doorgaans 1 – 1,5 jaar. In bepaalde gevallen kan dit echter ook korter zijn. Bijvoorbeeld wanneer uw zaak behandeld wordt via de verkorte procedure. In dit geval moet u rekenen op een paar maanden.

Hoeveel kost een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Voor het indienen van een verzoekschrift tot nietigverklaring moet u 200 euro rolrecht per persoon betalen. Stelt u het verzoekschrift tot nietigverklaring bijvoorbeeld in samen met 4 andere buurtbewoners, dan zal u te samen met de buurtbewoners in totaal 1000 euro rolrecht moeten betalen (5x 200 euro).

Indien de Raad de vergunning nadien vernietigt, dan zal de overheid u deze kosten moeten terug betalen. Ook zal zij u dan een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro moeten betalen. Wijst de Raad uw verzoek af, vallen deze kosten te uwen laste.

Indien u te samen met uw verzoek tot vernietiging een verzoek tot schorsing heeft ingediend, bedragen deze rolrechten 300 euro per persoon. De rechtsplegingsvergoeding wordt in dit geval verhoogd naar 840 euro.

Heeft u vragen over een beroep tegen een vergunningsbeslissing? Overweegt u een procedure bij de Raad van Vergunningsbetwistingen? Neem dan gerust contact op met onze advocaat omgevingsrecht.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands