Omgevingsvergunning aanvechten: toon tijdig uw belangen aan

Binnenkort wordt een omgevingsvergunning aanvechten moeilijker. De Vlaamse Regering diende onlangs een ontwerp van decreet in met strengere regels om een procedure te starten. Huidig artikel licht deze toekomstige decreetswijziging nader toe.

Doelstelling van de decreetswijziging

Met het ontwerp van decreet wil men de procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen optimaliseren. Enerzijds wil men op bepaalde vlakken de procedure sneller laten verlopen en anderzijds wil men het aantal procedures terugdringen.

Inhoud van de decreetswijziging

Eén van de maatregelen die de Vlaamse Regering op dit vlak neemt, is een strengere invulling van het vereiste belang bij een middel. In mensentaal: u heeft een geldige reden nodig voor het mogen aanvechten van een omgevingsvergunning. Hieraan worden nu bepaalde regels gekoppeld.

Indien er sprake is van één van de onderstaande situaties, kunt u een vergunning niet meer aanvechten.

  1. U wordt niet benadeeld door een door u ingeroepen onwettigheid. Zo kan u zich bijvoorbeeld niet beroepen op het feit dat een vergunning niet correct werd bekendgemaakt, wanneer u wel een bezwaarschrift heeft ingediend. U was dan ook reeds op de hoogte van de vergunningsaanvraag.
  2. De ingeroepen onwettigheid strekt kennelijk niet tot de bescherming van uw belangen. Dit speelt bijvoorbeeld bij het niet-respecteren van de minimale voorschriften voor ventilatievoorzieningen. Op zich hebben immers enkel de bewoners van het gebouw hier last van. Concreet moet u kunnen aantonen dat de vergunning negatieve gevolgen voor u kan hebben.
  3. U heeft kennelijk verzuimd om de ingeroepen onwettigheid tijdig op te werpen doorheen de procedure. Als u ergens een nadeel van ondervindt, moet u dit tijdig melden. U kunt zich er niet achteraf op beroepen.

Hier vindt u meer informatie over bezwaar indienen.

Gevolgen voor de praktijk

Vooral deze laatste hypothese zal belangrijke gevolgen hebben bij een omgevingsvergunning aanvechten. Roept men doorheen de procedure van de vergunningsaanvraag niet tijdig een schending van een regel in, dan zal men zich hier in bepaalde gevallen nadien voor de rechter dus ook niet meer op kunnen beroepen.

Van belang om hier te vermelden is wel dat een duidelijke nalatigheid vereist is. De wet spreekt immers van een “kennelijk” verzuim. Bijvoorbeeld wanneer u wist dat een vergunning op een bepaald punt onwettig was, maar u dit achter gehouden heeft om nadien de vernietiging van de vergunning te kunnen vragen.

Hoe verloopt een beroepsprocedure bij de provincie?

Conclusie: werp tijdig eventuele onwettigheden op

Het voorgenomen decreet verplicht u dus om zo vroeg mogelijk een eventuele onwettigheid op te werpen wanneer u een omgevingsvergunning wil aanvechten. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u zich nadien niet meer op deze onwettigheid kan beroepen. Het is dan ook best om u zo vroeg mogelijk in de procedure te laten bijstaan. Dit opdat uw rechten optimaal gevrijwaard blijven.

Lees meer over de procedure van een bouwvergunning aanvechten.

Update: recente goedkeuring van het decreet

Het Vlaams Parlement keurde recent het decreet goed waarin de strengere regels vervat zitten om een procedure om op te starten. U kan dit decreet hier raadplegen.

De nieuwe regeling is van toepassing op een verzoekschrift tot nietigverklaring dat u vanaf 24 juni 2021 indient. Reeds ingestelde beroepen worden behandeld volgens de vroeger geldende regels. Belangenorganisaties kondigden reeds aan tegen deze nieuwe decreetswijziging een procedure op te starten bij het Grondwettelijk Hof. Het decreet doet volgens hen een op onevenredige wijze afbreuk aan het recht op toegang tot een rechter.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands