Bouwvergunning geweigerd: beroep bij de provincie

De laatste tijd zien we een belangrijke toename van beroepen tegen de weigering van een bouwvergunning. Vooral met betrekking tot de opsplitsing van percelen om er een bijkomende woning op te zetten. In dit kader krijgen we vaak de vraag hoe de procedure bij de provincie verloopt. Dit artikel bespreekt stapsgewijs de procedure indien uw bouwvergunning werd geweigerd.

Uit welke stappen bestaat de beroepsprocedure bij de provincie?

In geval dat uw bouwvergunning werd geweigerd, bestaat de beroepsprocedure bij de provincie uit de volgende stappen:

 1. Ontvankelijk- en volledigverklaring
 2. Inwinnen van adviezen
 3. Verslag provinciaal omgevingsambtenaar
 4. Hoorzitting
 5. Beslissing bevoegde overheid

In sommige gevallen komt hier ook nog de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek bij. In tegenstelling tot de procedure bij de gemeente is de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek in het kader van de beroepsprocedure echter niet verplicht. Dit zal enkel het geval zijn bij wijzigingen aan de bouwaanvraag.

Zo zal een nieuw openbaar onderzoek nodig zijn wanneer de wijzigingen:

 • afbreuk doen aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening;
 • niet tegemoet komen aan bezwaren uit het eerste openbaar onderzoek of niet tegemoet komen aan eerder verleende adviezen;
 • kennelijk een schending van de rechten van derden inhouden.

De provincie oordeelt vrij of al dan niet een nieuw openbaar onderzoek vereist is. Zij is niet verplicht om dit te organiseren. Wel moet de provincie steeds motiveren waarom zij dit wel of niet doet. Indien de provincie onterecht geen nieuw openbaar onderzoek organiseert, kan dit mogelijks aanleiding geven tot een vernietiging van de verleende vergunning.

Hieronder overlopen we kort de verschillende stappen van een beroepsprocedure bij de provincie in geval dat uw bouwvergunning werd geweigerd.

Let op: zelf beroep instellen is niet evident. Lees meer over de valkuilen bij zelf uw argumenten voor een beroep op te maken.

Stap 1: Ontvankelijk- en volledigheidsverklaring

Dit dient te gebeuren binnen de 30 dagen na de indiening van het beroep. In deze stap gaat de provincie na of:

 • alle wettelijk vereiste gegevens en documenten bij het beroep gevoegd zijn;
 • het beroep tijdig is ingesteld;
 • het rolrecht van 100 euro betaald werd;
 • kopie van het beroepsschrift aan de juiste personen bezorgd werd.

Ontbreken bepaalde documenten, dan zal men deze bijkomend opvragen. U heeft dan 14 dagen de tijd om deze te bezorgen.

In tegenstelling tot de procedure in eerste aanleg bij de gemeente, zal de provincie in deze fase niet de effecten van de aanvraag op het milieu nagaan. Dit behoort tot de beoordeling ten gronde. Is de provincie van oordeel dat er aanzienlijke effecten op het milieu zijn en een volledig milieu-effectenrapport vereist is, zal zij het beroep afwijzen.

Stap 2: Inwinnen van adviezen

De provincie zal bij de instanties die in de procedure bij de gemeente advies verleend hebben, opnieuw advies inwinnen. Dit om te beoordelen of de argumenten die u opwerpt tegen de weigering, aanleiding geven tot een ander advies. De termijnen waarbinnen zij advies moeten verlenen, zijn wettelijk vastgelegd. Verlenen zij geen advies binnen deze termijn, dan gaat men ervan uit dat het advies gunstig is.

De verleende adviezen zijn ook hier, net zoals in de procedure bij de gemeente, niet bindend. Dit tenzij de wet anders bepaalt.

Stap 3: Verslag provinciaal omgevingsambtenaar

Wanneer geen advies van de omgevingsvergunningscommissie vereist is, zal de provinciale omgevingsambtenaar een verslag opstellen. In dit verslag vindt u een voorstel van beslissing. Ook dit verslag is niet bindend, maar wordt doorgaans wel gevolgd.

Indien u een kopie wenst van dit verslag, zal u dit moeten vragen in uw inleidend beroepsschrift. Is het verslag negatief, dan kan u nog een aanvullende nota opmaken waarin u het advies van de provinciaal omgevingsambtenaar weerlegt. De provincie moet in de eindbeslissing met deze nota rekening houden.

De provincie Antwerpen bijvoorbeeld bezorgt u dit verslag doorgaans de donderdag of de vrijdag voorafgaand aan de hoorzitting, via het Omgevingsloket.

Stap 4: Hoorzitting

Indien u in het beroepsschrift gevraagd heeft om gehoord te worden, zal u worden uitgenodigd op de hoorzitting. Op de hoorzitting kan u uw standpunt mondeling toelichten. Dit gebeurt in aanwezigheid van een lid van de deputatie. Ook de provinciaal omgevingsambtenaar en een vertegenwoordiger van de gemeente zullen aanwezig zijn. Deze zullen eveneens hun standpunt nog eens mondeling ter zitting toelichten.

Stap 5: Beslissing bevoegde overheid

Na de hoorzitting zal de provincie uw zaak in beraad nemen. Meestal volgt de definitieve beslissing binnen enkele dagen tot een week. Bij complexere aanvragen kan dit echter langer duren. Indien de provincie geen beslissing neemt binnen de wettelijk voorgeschreven termijn, is er sprake van een stilzwijgende weigering.

Lees hier meer over stilzwijgende weigering omgevingsvergunning.

Wat indien de provincie mijn beroep afwijst?

Bij een afwijzing van een beroep bij de provincie, kunt u naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan. De termijn hiervoor bedraagt 45 dagen.

U kan echter ook overwegen om een nieuwe aanvraag in te dienen. In deze nieuwe aanvraag kan u dan rekening houden met de motieven die aanleiding hebben gegeven tot de eerdere weigering.

Bouwvergunning geweigerd: lees hier meer over uw mogelijkheden naast een beroepsprocedure.

Heeft u vragen over een weigering van uw omgevingsvergunning? Neem dan gerust contact op. Confianz behandelt dossiers voor heel Vlaanderen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands