Lokale beleidsvisies: vaker een onterechte weigering bouwvergunning?

In onze dossiers zien we een alsmaar een belangrijkere rol van lokale beleidsvisies bij de weigering van een bouwvergunning. Ook de betonstop / bouwshift heeft in praktijk reeds gevolgen op vergunningsaanvragen. Zo zien we – in alle provincies – de tendens om een bouwvergunning te weigeren op basis van een beleidsvisie. En dit gebeurt meestal in het kader van de betonstop. Maar wanneer moet u effectief rekening houden met een beleidsvisie? In dit artikel lichtten we de waarde van een beleidsvisie toe.

Hier vindt u meer informatie over de betonstop / bouwshift.

Wat zijn lokale beleidsvisies?

Lokale beleidsvisies zijn niet-bindende instrumenten aan de hand waarvan men de ruimtelijke ordening tracht vorm te geven. De juridische term hiervoor is ‘ beleidsmatig gewenste ontwikkelingen ’. Ze komen terug in de meest diverse vormen en benamingen: toetsingskaders, woningtypetoetsen, richtlijnenhandboeken, woonomgevingsplannen, etc.

Gemeentes doen meestal op zulke beleidsvisies beroep als alternatief ordeningsinstrument. Het aannemen of opstellen van een lokale beleidsvisie is vaak immers goedkoper dan het opmaken van bindende normen. De gemeente moet immers een specifieke wettelijke procedure doorlopen vooraleer zij een bindende norm kan opleggen. Dit is bijzonder tijdsintensief. Ook kunnen deze beleidsvisies nadien makkelijker aangepast worden. Eveneens loopt men minder risico op juridische procedures. Zulke beleidsvisies kunt u immers niet rechtstreeks aanvechten voor de rechter.

Waarom moet u niet steeds met deze lokale beleidsvisies rekening houden?

Het probleem met deze lokale beleidsvisies is dat deze vaak niet in de wetgeving voorzien zijn. Dit in tegenstelling tot bv. een ruimtelijk uitvoeringsplan. Hierdoor is het gebruik van lokale beleidsvisies omstreden. Bepaalde waarborgen zoals inspraak van het publiek, politieke validatie of rechterlijk toezicht komen in het gedrang. De rechtspraak koppelt hier dan ook strenge voorwaarden aan. Men mag immers niet zomaar overgaan tot weigering van een bouwvergunning louter door te verwijzen naar een niet-bindende beleidsvisie.

Wat kunt u doen bij een weigering van een omgevingsvergunning?

In welke gevallen mag men wel rekening houden met lokale beleidsvisies?

Om rekening te mogen houden met lokale beleidsvisies moet dus aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Zo moet de beleidsvisie een vorm van politieke validatie hebben gehad. Ook moet zij vooraf bekendgemaakt en raadpleegbaar zijn. Tevens moeten er plannen zijn om deze beleidsvisie binnen afzienbare tijd om te zetten in bindende regels. Is de beleidsvisie bijvoorbeeld na een aantal jaren nog steeds niet omgezet in bindende regels, dan kan deze niet meer gebruikt worden voor de weigering van een omgevingsvergunning.

Ook mag de beleidsvisie niet neerkomen op het vastleggen van gedetailleerde voorschriften die eigenlijk thuishoren in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De beleidsvisie moet dus voldoende flexibel zijn. Anderzijds mag het ook niet zomaar gaan om vrijblijvende principes. Ten slotte is een weigering van omgevingsvergunning louter op basis van een lokale beleidsvisie niet toegestaan. Er moet steeds een concrete toetsing van de aanvraag aan de in de onmiddellijke omgeving bestaande toestand plaatsvinden.

Hier vindt u meer informatie over een omgevingsvergunning aanvragen.

Weigering bouwvergunning op basis van een lokale beleidsvisie: wat nu?

In dit geval moeten we de voorwaarden voor het gebruik van een beleidsvisie toetsen. Heeft de beleidsvisie nog geen politieke validatie gehad? Of voldoet de beleidsvisie niet aan de criteria? U kunt dan een beroep instellen bij de provincie of de Vlaamse Regering.

Hier vindt u meer informatie over de beroepsprocedure bij de weigering van een bouwvergunning.

Werd uw omgevingsvergunning geweigerd? Neem dan tijdig contact op met onze advocaat stedenbouw. We kunnen u in heel Vlaanderen begeleiden met een weigering omgevingsvergunning.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands