Successierechten in Spanje en België

Als inwoner van Vlaanderen zullen uw erfgenamen successierechten in Spanje betalen op uw tweede verblijf. Daarnaast zullen zij ook in België successierechten betalen. In dit artikel vindt u toelichting over welke belastingen van toepassing zijn op uw nalatenschap in Spanje.

Successierechten in Spanje

Het belastingstelsel van de Spaanse successierechten is complex en wordt gedeeltelijk op nationaal niveau en gedeeltelijk op regionaal niveau geregeld. Onafhankelijk van het toepasselijke erfrecht, is de Spaanse erfbelasting altijd van toepassing op alle onroerende goederen gelegen in Spanje (tenzij de goederen in handen zijn van een vennootschap). Merk op dat de erfgenamen niet over de nalatenschap mogen beschikken tot dat zij de erfbelasting hebben betaald.

Hier vindt u meer informatie over de aangifte van nalatenschap in Spanje.

Successierechten in Spanje worden berekend op basis van het erfdeel van de erfgenaam en niet op de gehele nalatenschap zelf. Het tarief situeert zich tussen 7,65% en 34%. Er zijn echter verschillende reducties mogelijk op basis van uw relatie met de erfgenamen. Daarnaast hebben de Spaanse regio’s bijkomende verminderingen ingevoerd waarmee u de te betalen belasting kan reduceren. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling in de erfbelasting van 1 miljoen euro per erfgenaam in Andalusië. Ook heeft de autonome regio Valencia een vrijstelling van 100.000 euro per erfgenaam in directe lijn. Catalonië heeft dan weer een eigen systeem voor de erfbelasting.

Kom meer te weten over de berekeningswijze van Spaanse successierechten.

Successierechten in Vlaanderen

Als inwoner van België zal uw nalatenschap in Spanje ook in België worden onderworpen aan de erfbelasting.

Waardering van bezittingen in Spanje

Uw vermogen in Spanje zal eerst worden gewaardeerd. Voor onroerende goederen past de fiscus een driestapscriterium toe:

  • eerst wordt er gekeken naar de verkoopwaarde uit akten en bescheiden;
  • indien de akte niet voorhanden is, wordt er gekeken naar een bruto-opbrengst uit bestaande huurcontracten;
  • tot slot kan er gekeken worden naar de waarde die werd gebruikt voor de berekening van de Spaanse erfbelasting.

Een fiscaal aanvaardbare actuele waardering van uw vastgoed in Spanje kunnen wij voor u opvragen. De Spaanse belastingdienst heeft immers sinds 2022 een geautomatiseerde manier om woningen te schatten. Deze schattingen zijn gebaseerd op onder andere de verkoopprijzen van gelijkaardige panden in de regio.

Berekening van de belasting

Eens de activa werden gewaardeerd, wordt de nalatenschap voor erfgenamen in rechte lijn en de langstlevende partner opgesplitst in een boedel met roerende goederen en een boedel met onroerende goederen. Uw Spaanse bezittingen worden ook meegerekend. Op beide boedels wordt het progressief tarief toegepast. Het tarief voor verkrijging in rechte lijn bevindt zich in Vlaanderen tussen de 3% en de 27%.

Weet dus dat uw bezittingen in Spanje ervoor zorgen dat uw erfgenamen in een hogere belastbare schijf terecht komen.

Er geldt in Vlaanderen echter een belastingvermindering voor buitenlandse onroerende goederen. De in het buitenland betaalde successiebelasting op onroerende goederen wordt afgetrokken van de te betalen Belgische belasting op de onroerende boedel, maar met maximum het bedrag wat in België op deze onroerende goederen aan successierechten is betaald.

Uw bezittingen in Spanje worden dus in België meegerekend om de tarieven van de erfbelasting vast te stellen, waardoor er een hogere belastingschijf zal gelden. De te betalen belasting op de onroerende goederen wordt verminderd met de in Spanje betaalde successiebelasting op onroerende goederen.

Hoe belastingvermindering vragen?

De erfgenamen die beroep wensen te doen op de belastingvermindering dienen drie stukken voor te leggen aan de Vlaamse fiscus:

  • eensluidend verklaard afschrift van de aangifte door bevoegde vreemde overheid;
  • eensluidend verklaard afschrift van rechtenvererving door bevoegde vreemde overheid door hen vastgesteld;
  • gedateerde betalingsbewijs van de in buitenland betaalde rechten.

De erfgenamen hebben twee jaar de tijd om deze stukken voor te leggen. Als de erfgenamen de stukken voorleggen met de aangifte, kunnen zij onmiddellijk genieten van de vermindering. Indien zij evenwel pas later de stukken voorleggen, kunnen zij teruggave van belasting vorderen.

Laatste update: augustus 2022.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands