Belgische fiscaliteit voor vastgoed in Portugal

Opmerking: hier vindt u meer informatie over de nieuwe regeling Belgische belastingen op buitenlands vastgoed.

Als u een tweede verblijf in Portugal bezit, bent u verplicht om de huurwaarde aan te geven in de Belgische personenbelasting. De Belgische fiscus is evenwel niet duidelijk wat zij onder het begrip ‘bruto huurwaarde’ verstaat. Daarom zal dit artikel de Belgische fiscaliteit voor vastgoed in Portugal toelichten.

Principe: geen dubbele belasting

Het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat onroerende goederen gelegen in Portugal, enkel door Portugal mogen worden belast. België mag eventuele inkomsten uit vastgoed in Portugal dus niet belasten. Echter is er wel een progressievoorbehoud. Dit betekent dat inkomsten uit Portugees vastgoed meetellen om het progressief tarief van de Belgische personenbelasting te bepalen.

Om die reden dient u de bruto huurwaarde van het Portugese vastgoed aan te geven. Om de bruto huurwaarde te bepalen, maken we een onderscheid tussen niet-verhuurde onroerende goederen en verhuurde onroerende goederen. In de volgende onderdelen gaan we hier dieper op in.

U verhuurt uw tweede verblijf in Portugal niet

In principe is de bruto huurwaarde dan de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die u, in geval van verhuring, zou kunnen krijgen. Dit rekening houdende met de lokale gebruiken en de ligging.

U begrijpt dat het niet eenvoudig is om te bepalen wat de jaarlijkse huur zou kunnen zijn. Voor landen zoals Frankrijk, Italië en Spanje geeft de Belgische fiscus met een circulaire* meer duidelijkheid aan de hand van voorbeelden. Voor Portugal is dit niet het geval.

De circulaire geeft aan dat u gebruik kan maken van een door de buitenlandse overheid vastgestelde goedgekeurde waarde. Echter kent het Portuguese recht geen kadastraal inkomen of een hieraan gelijkaardig systeem van forfaitair inkomen.

Wat Portugal wel heeft, is een kadastrale waarde per pand (valor patrimonial tributario). Deze waarde kunt u zelf berekenen via een online rekenmodule van de Portuguese overheid. Voor Spanje, dat een gelijkaardig waarderingssysteem heeft, mag u een percentage toepassen op de kadastrale waarde om tot een ‘kadastraal inkomen’ te komen. Dit is bijvoorbeeld 1,10% of 2,00%, naar gelang de datum van de laatste herziening. U kunt voor Portugal een gelijkaardige methode gebruiken.

Let op: de bovenstaande methode ligt voor vastgoed in Portugal geenszins vast. Omwille van het ontbreken van een erkende waarderingsmethode voor Portugal, loopt u altijd risico op betwisting door de Belgische fiscus.

Eens u de bruto huurwaarde heeft bepaald, mag u een kostenforfait van 40% toepassen. Normaliter kunt u ook de betaalde personenbelasting in Portugal aftrekken van de bruto huurwaarde. Er is evenwel geen personenbelasting in Portugal te betalen voor onverhuurde onroerende goederen, maar u kunt bijvoorbeeld wel de IMI aftrekken.

Een voorbeeld: u heeft een jaarlijkse bruto huurwaarde van 1.000 euro. U mag dan 600 euro aangeven in code 1130/2130 van Vak III van de Belgische aangifte.

U verhuurt uw vastgoed in Portugal

Als u uw tweede verblijf in Portugal verhuurt, bestaat de bruto huurwaarde uit de werkelijke huuropbrengsten. Hiervan mag u de in Portugal betaalde personenbelasting aftrekken.

Lees meer over de belastingen op onroerend goed in Portugal.

Discriminatie door Belgische wetgever

Het Belgisch belastingregime voor inkomsten uit tweede verblijven gelegen in België is aanzienlijk gunstiger dan voor tweede verblijven gelegen in het buitenland. Voor Belgische tweede verblijven verhuurd aan residentiële huurders betaalt u immers belastingen op basis van het kadastraal inkomen vermeerderd met 40%.

België werd hiervoor veroordeeld met een arrest van Europees Hof van Justitie. Ook het hof van beroep te Luik oordeelde daarom in een arrest dat de belastingplichtige 22,50% van de werkelijke huurinkomsten mag nemen als bruto huurwaarde.

Deze regeling is echter niet algemeen bindend. U kunt voor deze berekeningsmethode opteren als u zich niet wenst neer te leggen bij de discriminatoire regelgeving. Maar dan riskeert u wel betwisting door de Belgische fiscus…

Update: België werd op 12 november 2020 opnieuw veroordeeld. Deze keer is er een boete en een dwangsom van 7500 euro per dag zolang de discriminatie aanhoudt. Wellicht zal dit de prikel zijn om de wetgeving te herzien. Ondertussen ligt er een nieuw wetsvoorstel op tafel. Hier vindt u meer informatie.

Heeft u vragen over investeren in Portugal of de Belgische fiscaliteit voor vastgoed in Portugal? Neem dan gerust contact op.

*Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands