Erven in Frankrijk: erfrecht en belastingen

De aankoop van een tweede verblijf is vaak een geschikt moment voor successieplanning. Daarom zal deze bijdrage meer informatie geven over erven in Frankrijk en de bijkomende erfbelasting.

Erfrecht

Het toepasselijke erfrecht – de regels die bepalen hoe een nalatenschap wordt verdeeld – is afhankelijk van de woonplaats van de erflater. Dit betekent dat als u woont in België, maar een tweede verblijf heeft in Frankrijk, het Belgisch erfrecht van toepassing zal zijn.

Indien u evenwel verhuist naar Frankrijk, zal in principe het Franse erfrecht gelden. Dit is gelijkaardig aan het Belgische erfrecht, met ook een systeem van reservataire erfgenamen. In een testament kunt u echter kiezen voor het erfrecht van uw nationaliteit.

Erfbelasting

De Franse erfbelasting is volgens het Franse interne recht van toepassing op alle goederen met een directe of indirecte link met Frankrijk. Denk bijvoorbeeld aan onroerende goederen gelegen in Frankrijk, aandelen in een Franse vennootschap, aandelen in een Belgische vennootschap met voornamelijk vastgoed in Frankrijk, etc.

De waardering van vastgoed gebeurt op basis van de marktwaarde. Voor huisraad kunt u een forfait van 5% toepassen op de waarde van het vastgoed. Van de totale activa kunt u nog de passiva (schulden) aftrekken. Tot slot dienen alle schenkingen aan de erfgenamen van 15 jaar voor het overlijden van de erflater meegenomen te worden in de nalatenschap. Dit is de belastbare basis.

Op de belastbare basis zijn er vrijstellingen per type erfgenaam. Zo is er voor wettelijk samenwonenden (pacte civil de solidarité) en gehuwden een volledige vrijstelling in de erfbelasting. Voor de kinderen is er een vrijstelling ten belope van 100.000 euro. De vrijstelling voor broers en zussen bedraagt 15.932 euro.

De bedragen boven de vrijstelling zijn belastbaar aan een tarief van 5% – 45% voor erfgenamen in de rechte lijn en 35% – 45% voor broers en zussen. Het tarief voor familieleden tot de vierde graad bedraagt 55% en voor derden 60%, wat problematisch kan zijn voor nieuw samengestelde gezinnen. Ook is er een sociale bijdrage van 0,1%.

Wat met België?

Indien u inwoner blijft van België en uw erfgenamen erven in Frankrijk, zal respectievelijk de Vlaamse, Waalse of Brusselse erfbelasting van toepassing blijven op uw wereldwijde vermogen. De erfbelasting in België kunt u echter verminderden met de werkelijk betaalde belasting in Frankrijk. De betaalde erfbelasting in Frankrijk mag u dus aftrekken van de te betalen erfbelasting in België. Maar indien er evenwel een volledige vrijstelling is in Frankrijk, zijn er wel successierechten te betalen in België. Er is dan immers geen belasting om te verrekenen.

Wat met aandelen van een SCI?

Volgens het dubbelbelastingverdrag voor successierechten tussen België en Frankrijk, mag het land van de woonplaats van de erflater de deelbewijzen in een SCI belasten. Als Belgisch inwoner worden de deelbewijzen in de SCI (en indirect het vastgoed) belast conform de erfbelasting in België. Weet wel dat de Franse administratie deze stelling in het verleden betwistte.

Lees meer over een Franse SCI.

Besluit

Omwille van de hoge erfbelasting in Frankrijk is het aangewezen om reeds voorafgaandelijk aan een aankoop na te denken over successieplanning. Confianz kan u hiermee bijstaan.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands