Beroepstermijn tegen een opname in het vergunningenregister: betere rechtsbescherming

De Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigt in een recent arrest over een zaak waar onze collega Niels Vansimpsen optrad voor de verzoekende partij, in navolging van eerdere rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, dat de beroepstermijn voor derden tegen een opname in het vergunningenregister pas begint te lopen op het moment van de feitelijke kennisname van de beslissing. Voorheen startte de termijn vanaf het moment dat de beslissing werd genomen (ook al heeft men hier feitelijk nog geen kennis van).

Waarom is de beroepstermijn tegen een opname in het vergunningenregister belangrijk?

Een niet-vergunde constructie kan opgenomen worden in het vergunningsregister van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een vermoeden van vergunning voor constructies die bestonden voor de inwerkingtreding van het gewestplan. Dergelijke beslissing om een constructie als vergund geacht te bestemmen, is een ‘registratiebeslissing’.

Indien u hinder ondervindt van deze constructie of als u meent dat het bestaan of uitbreiding van deze constructie uw rechten schaadt, kunt u in beroep gaan tegen de registratiebeslissing. Zo kan u bijvoorbeeld de afbraak vorderen.

Denk bijvoorbeeld aan een niet-vergund bijgebouw op het perceel van uw buurman. Door uitbreidingswerken neemt dit bijgebouw het zonlicht op uw terras weg. Als uw buurman beroep doet op het vermoeden van vergunning, wordt het bijgebouw, inclusief uitbreidingswerken, als vergund beschouwd. U kunt dan later geen herstelmaatregelen meer vorderen.

Hier vindt u meer informatie over het vermoeden van vergunning.

Wat zijn de gevolgen van dit arrest?

De normale termijn om in beroep te gaan tegen een registratiebeslissing bedraagt 45 dagen na de opname van de constructie in het vergunningsregister. U wordt uiteraard niet op de hoogte gehouden van een dergelijke beslissing. Ook kunt u niet dagdagelijks het vergunningsregister nakijken of er nieuwe constructies werden opgenomen.

Daarom voorziet het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de beroepstermijn aanvangt vanaf de datum van feitelijke kennisname van de beslissing. Concreet heeft u nu 45 dagen de tijd om in beroep te gaan vanaf u feitelijk op de hoogte bent dat de constructie geacht wordt vergund te zijn.

Dit arrest vormt een belangrijke verbetering van de rechtsbescherming voor omwonenden die zich geconfronteerd zien met een onwettige opname van een naburig (hinder verwekkend) pand in het vergunningenregister. Cruciaal is wel dat u aantoont wanneer u feitelijk kennis heeft genomen van de registratiebeslissing.

In het voorbeeld van hierboven kunt u bijvoorbeeld argumenteren dat de gemeente onvoldoende onderzocht heeft of de verschillende doorgevoerde verbouwingen aan het bijgebouw de initiële toestand van het bijgebouw niet aanzienlijk hebben veranderd. En dus het bijgebouw in feite niet meer overeenstemt met de toenmalige toestand van vóór de inwerkingtreding van het gewestplan, zodat het bijgebouw in zijn geheel niet vergund mag worden. U heeft 45 dagen de tijd om beroep in te dienen nadat u op de hoogte bent van de registratiebeslissing.

Heeft u vragen over de opname van een pand in het vergunningenregister of over het vermoeden van vergunning? Neem dan gerust contact op en dan kijken we hoe we u kunnen verder helpen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands