Let op met de opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van financiering

U wenst een onroerend goed aan te kopen met financiering? In dit geval is het mogelijk om via een opschortende voorwaarde de aankoop afhankelijk te maken van het verkrijgen van een krediet. Er zijn verschillende manieren om dit contractueel vast te leggen. Huidig artikel licht enkele aandachtspunten toe over een opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van financiering.

Wat houdt een opschortende voorwaarde voor financiering in?

Bij een opschortende voorwaarde maakt u het tot stand komen van de aankoop afhankelijk van een bepaalde, onzekere gebeurtenis. Zo kan u bijvoorbeeld de huur pas laten ingaan op voorwaarde dat u binnen een bepaalde tijd een job vindt in de regio. Zolang de onzekere gebeurtenis niet (of niet tijdig) heeft plaatsgevonden, komt het contract niet tot stand.

Hetzelfde geldt voor een opschortende voorwaarde inzake financiering. Zo kan u bepalen dat indien u binnen een bepaalde termijn geen financiering verkregen heeft, de aankoop van het onroerend goed niet doorgaat.

De opschortende voorwaarde voor financiering en het plaatsen van een bod

Indien u wil werken met een opschortende voorwaarde voor financiering, is het van belang dat u dit uitdrukkelijk aangeeft bij het plaatsen van uw bod. Een opschortende voorwaarde voor financiering wordt immers niet vermoed.

Indien u dit niet uitdrukkelijk aangeeft bij het plaatsen van uw bod, zal u zich hier later niet meer op kunnen beroepen. U bent dan verplicht om het goed aan te kopen, zelfs als u geen financiering krijgt. Indien u de koopprijs zonder financiering niet kan betalen, zal u aan de verkoper een schadevergoeding moeten betalen. Deze bedraagt doorgaans 5 à 10% van de verkoopprijs. De verkoper kan dit eventueel via de rechtbank afdwingen.

De verschillende soorten opschortende voorwaarden voor financiering

Doorgaans maken we een onderscheid tussen twee types opschortende voorwaarden:

  • De aankoop van het onroerend goed vervalt bij het niet-verkrijgen van een krediet.
  • De aankoop van het onroerend goed wordt geacht te zijn voltrokken bij niet-tijdige mededeling van de kredietweigering.

Elk type voorwaarde heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het tweede type voorwaarde levert in de praktijk echter meer geschillen op. Dit gelet op de zware gevolgen die de niet-tijdige kennisgeving van de kredietweigering heeft. De koop wordt geacht te zijn voltrokken.

Echter zal men bij gebrek aan financiering vaak de aankoopprijs niet kunnen betalen. Hierdoor zal u aan de verkoper een schadevergoeding betalen van 5 à 10% van de verkoopprijs.

Formuleer de opschortende voorwaarde voor financiering voldoende concreet

Het verkrijgen van een krediet is een inspanningsverbintenis. Dit houdt in dat u als koper te goeder trouw alle nodige inspanningen moet leveren om een krediet te verkrijgen. Bij een geschil zal finaal de rechter
oordelen of u voldoende inspanningen hebt geleverd. Deze situatie is zowel voor de verkoper als de koper niet optimaal. De uitkomst van zo een beoordeling is immers onzeker. Daarom is het aan te raden om de opschortende voorwaarde voldoende concreet te formuleren.

Op die manier bestaat er duidelijkheid over wat de verkoper van u kan verwachten. Ook vermijdt u als verkoper discussies achteraf.

Besluit: opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van financiering

Vaak zal u voor het aankopen van een onroerend goed financiering nodig hebben. Het is van belang dat u dit voldoende duidelijk aangeeft bij het uitbrengen van een bod. Zoniet, bestaat het risico dat u gehouden zal zijn het goed aan te kopen. Dit ook indien nadien zou blijken dat u geen financiering kan verkrijgen. Indien u zonder financiering de aankoopprijs niet kan betalen, zal u doorgaans aan de verkoper een schadevergoeding van 5 à 10% moeten betalen.

Verder is het van belang dat u voldoende precieze afspraken vastlegt in de clausule. Op die manier vermijdt u geschillen achteraf en is het duidelijk wat van u als koper verwacht wordt.

Heeft u vragen over het opnemen van een opschortende voorwaarde voor financiering? Confianz staat u bij met al uw vastgoedtransacties. Neem gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands